sản phầm dung dịch vệ sinh mắt

Sản phẩm dung dịch nước mắt nhân tạo

Dung dịch muối đẳng trương Avizor Saline

280.000 

Sản phẩm dung dịch nước mắt nhân tạo

Nước mắt nhân tạo Avizor 15ml

220.000 
250.000