Mạng Lưới Toàn Cầu

USA

Malaysia

Tây Nguyên – Việt Nam

Vinh – Việt Nam

Miền Tây – Việt Nam

Cambodia

SaiGon – Việt Nam

Đà Nẵng – Việt Nam

China

Laos

Hai Phong – Việt Nam

Huế – Việt Nam

Thailand

Indonesia

Lâm Đồng – Việt Nam

Hà Nội – Việt Nam